Turquality

Turquality, Dünyanın ilk Devlet Destekli Marka Geliştirme programıdır. Programın amacı, Dünya Markası olabilecek Türk Markaları oluşturmaktır.

Bu çerçevede, TURQUALITY® programı; rekabet avantajı olan ürün gruplarına yönelik tasarım,
yönetim, üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetleri içeren, bu süreçleri geliştirmeyi
hedefleyen ve firmaları küresel rekabete hazırlayan bir destek programıdır.

Bu programda firmalardan iki temel beklenti vardır:

1. Organizasyonel mükemmellik düzeyi; yeterince güçlü bir kurumsal yapının varlığı/işlerliği,
2. Yüksek markalaşma potansiyelleri ve marka yönetme gücü.

Bunun anlamı, iyi pazarlama ve satış bölümleri yönetiminin yanında marka yönetimi konusunda üst düzey kurumsal becerilerin olması demektir.

Turquality programının hedefleri:
Yurt dışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması amacıyla,
Markalaşma potansiyeli olan ürünlerimizin dış pazarlarda tanıtımı ve tutundurulmasına katkı sağlamak,
TURQUALITY® programı çerçevesinde yeni bir akreditasyon sistemi oluşturmak.
Türk markalarını, marka sahibi firmaları tüm iş süreçlerini kapsayacak şekilde desteklemek ve yönetimine destek vermek.
Firmalarımıza küresel rekabet için eğitim, danışmanlık ve rehberlik (coaching) hizmeti vermek, gelişimlerini izlemek.

Turquality programı inceleme başlıkları:
✓ Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi
✓ Marka Yönetimi
✓ Marka Performansı
✓ Tedarik Zinciri Yönetimi
✓ Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi
✓ Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme
✓ Finansal Performans
✓ İnsan Kaynakları Yönetimi
✓ Kurumsal Yönetim
✓ Bilgi Sistemleri Yönetimi

Bu başlıklar altında incelenen firmalardan dünya markası olma potansiyeli olanlar seçilerek TURQUALITY® destek programına alınırlar.

Bu destek programında destek başlıklarıyla ilgili harcamaların üst limit olmaksızın %50’si devlet
tarafından desteklenir.

Görüleceği gibi, bu program uzun soluklu ve zahmetlidir ve danışmanlık almadan gerçekleştirilmesi çok zordur. Bu aşamada, doğru danışmanla çalışmak kurumunuzu gereksiz zaman ve maliyet kaybından kurtaracaktır.

Kurum olarak verdiğimiz hizmet kapsamında TURQUALITY Marka Destek Programı’nı bir bütün olarak değerlendirmekteyiz ve başlangıcından Turquality belgesinin alınmasına ve Ticaret Bakanlığı’na verilecek Stratejik Plan’ın oluşturulması sürecine kadar danışanın yanında yer alırız.

Bu çerçevede, izlenecek yol şöyledir:

Öncelikle kurum içerisinde proje içinde çalışacak ekip oluşturulur ve ekibe programla ilgili eğitimler verilir.

Kurumsal Stratejik Planlama çerçevesinde kurumun misyon, vizyon ve değerleri gözden geçirilir, kurumsal amaçlar belirlenir. Bu amaçlar doğrultusunda kurumun kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri, gelecekten beklentileri oluşturulur.

Daha sonra, ekiplerle birlikte her bölüm için SWOT analizleri yapılır, bölüm hedefleri oluşturulup performans kriterleri belirlenir, bu çerçevede aksiyon planları ve denetim mekanizmaları belirlenerek bölüm stratejik planları oluşturulur.

Tüm bu aşamalardan geçtikten sonra Bakanlığın talep ettiği formatta Stratejik İş Planı’nın dökümantasyonu Trade Event Organisation Türkiye çalışanları gözetiminde kurumun Turquality ekibi tarafından hazırlanır.

Dökümantasyonun tamamlanmasından sonra Bakanlıkça atanan danışmanlık kurumu denetiminde mülakata girecek olan ekibe “coach”luk hizmetleri verilerek denetime hazır hale getirilir. Bu sürecin son aşaması olarak, sunumlar hazırlanır ve ekiple birlikte son bir “kostümlü prova” yapılır.

Son olarak, Turquality sürecinin başarıyla tamamlanması üzerine Bakanlığın talep edeceği Stratejik Plan hazırlanarak kuruma teslim edilir.