Kurumsal Yönetim

Kurumsal yönetim, bir şirketin etkin bir şekilde yönetilmesi ve daha verimli çalışabilmesine yardımcı olur. Yönetime dair belirli standartlar geliştirerek, yönetim kaynaklı risklerin daha iyi yönetilmesini sağlar. Yatırımcılara, hissedarlara ve topluma karşı daha sorumlu, şeffaf, hesap verilebilir, adil bir yönetim biçimi oluşturarak şirketin tüm paydaşların bir parçası haline gelmesini sağlar.

Kurumsal yönetim ayrıca şirketlerin faaliyetlerini sürdürülebilir bir şekilde devam ettirebilmesini sağlayarak toplumla, çevreyle ve uluslararası ilişkiler ağıyla uyumlu bir kurumsal yapının oluşmasına öncülük eder. Tüm bunlar şirketin sermayeye erişimini güçlendirirken aynı zamanda uzun dönemli performansını da artırır.

Kurumsal yönetim çerçevesinde hizmet verdiğimiz alanlardan bazıları:

✓ II. Nesil geçiş sıkıntıları
✓ Ortaklar arası ve aile içi ilişkilerde problemler
✓ Nitelikli personel istihdam edebilme beceri ve gücü zayıflığı
✓ Raporlama, şeffaflık, hesap verme-sorma sıkıntıları
✓ Finans ve pazarlama yönetimi bilgi ve beceri eksikliği
✓ Fiyatlandırma ve karlılık hesaplarının sadece sezgiyle yapılabilir olması
✓ Bilginin üretimi, kullanımı, kararlarda bilgiden yararlanma, yönetim bilgi sistemi yetersizliği ve ✓ bilinçsizliği
✓ Planlama, bütçe, fizibilite vb. enstrümanların yönetim aracı olarak kullanılamaması
✓ Vergi muhasebesi-yönetim muhasebesinin birbirinden bağımsız ve ilgisiz yürütülmesi
✓ Sektörel kapasite ve pazar talep belirsizlik ve dengesizliği
✓ AR-GE ve yenilik konusunda bilgi, beceri, bilinç ve bütçe yetersizliği
✓ Devletin, üniversitelerin destek ve rehberliğinden yoksun olmaları
✓ İşletme sermayesi ihtiyacı ve karşılama zorlukları