Kümelenme

Kümelenme, günümüzde devletin çeşitli organlarınca teşvik edilen ancak yeterince bilinmeyen bir oluşumdur.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kümelenmeyi aşağıdaki şekilde tanımlamıştır:

“Belirli bir iktisadi değerin oluşmasına yönelik, birbirleriyle etkileşim içinde faaliyet gösteren firma, kurum ve kuruluşların meydana getirdikleri coğrafi yoğunlaşmalar”

Kümeler, destek hizmetleri ve altyapı da dahil, tedarikçiden üreticiye bir sektörün değer zincirindeki tüm kurumları kapsayabildiği için sektörleşme tanımından farklıdır.

Bir sektörel yoğunlaşmanın (yığının) küme olarak adlandırılabilmesi için firmalar ve onların ihtiyaçlarına hizmet veren kurumlar arasında bilinçli ve sürekli bir işbirliği olması gerekir.
Küme girişimi kavramı, küme aktörlerinin ortak bir vizyon ve stratejiler örgüsü içinde geleceğe dönük adımlar atmak üzere gerçekleştirdikleri sistemli çalışmaları anlatır.

Kümelerin kamu tarafından desteklenmesine neden olan ve kamu desteğini hem iktisadi hem de politik düzlemde meşrulaştıran husus aslında bir olgu olan “kümeler” değil, süreç olan “kümelenmedir”.

Alıcı-tedarikçi ilişkileri, ortak dağıtım kanalları, ortak işgücü havuzları, üniversitelerin firmalarla gerçekleştirdiği araştırma geliştirme çalışmaları gibi bu güven ve işbirliği sonucu oluşan aktiviteler, bu grubun ortak güçlüklere göğüs germesini ve ortak fırsatları değerlendirmesini sağlar.

Ortak ekonomik çıkarlar, kümedeki firmaların, tek başına hareket eden şirketlere göre daha verimli, daha yenilikçi, dolayısıyla daha rekabetçi olmalarını sağlar.

Kümelenme, firmaların kendi karlılıklarının ya da kazançlarının önüne geçmez ve bunlar için engel teşkil etmez. Aksine küme içi firmalar arası rekabet devam eder.

Bu rekabet firmaların sürekli kendilerini yenilemelerini ve küresel rekabetçi ortama ayak uydurmalarını sağlar.

KÜMELENMENİN AMAÇLARI

Kümelenmenin amaçları nelerdir:
Verimliliği artırmak
Yenilikçilik (inovasyon) kapasitelerini geliştirmek
Yeni iş sahaları oluşturarak kümeyi güçlendirmek ve genişletmek

KÜMELENME HİZMETLERİMİZ

Kümelenme programları, uzun soluklu ve geleceğe yönelik yatırımlardır. Bir kümenin oluşturularak gerekli rekabetçilik düzeyine gelmesi ve organizasyonel yapısının güçlendirilmesi en az 6 ay gerektiren bir süreçtir. Bu süreç boyunca verdiğimiz hizmetler aşağıda sırasıyla belirtilmiştir:

Küme sektörünün belirlenerek kümenin oluşturulması
Küme aktörlerine gerekli eğitimlerin verilmesi
Saha analizi çalışmalarının gerçekleştirilmesi
Küme haritası oluşturulması
SWOT Analizi
Rekabetçilik Analizi
Analizin raporlanması
İlk küme çalıştayının gerçekleştirilmesi
Liderlik grubunun oluşturulması
Küme ortak vizyonu oluşturulması
İş planı ve bütçe hazırlanması